Dergi Yazılarım

 

Dergi Yazılarım

Asgari işçilik hesaplamasında izlenecek yollar


Özelikle 2000 yılından sonra yükselişe geçen inşaat sektörü ile birlikte İnşaat Muhasebesinin incelikleri ve önem arz eden konuları her geçen gün daha da öne çıkmış bulunmaktadır. Özellikle asgari işçilik hesaplaması konusunda farklı görüş ve yorumlar meslek mensuplarının kafalarını bir hayli karıştırmış durumda. Meslek mensuplarına Asgari İşçilik hesaplaması konusunda verilen yetki konusunda uzmanlaşmış olan bir çok üstat tarafından da kaleme alındı. Ben bu makalemde meslek mensuplarının Asgari İşçilik hesaplamasında dikkat etmeleri gereken hususlar üzerinde duracağım. Bilindiği üzere Asgari işçilik hesaplaması iki şekilde yapılmaktadır. 1- Sigorta Müdürlüğünden Uzlaşma Yolu İle SSK İlişiksizlik Belgesinin Alınması 2- Müfettiş İncelemesi Yapılmak Suretiyle SSK İlişiksizlik Belgesinin Alınması. Bu iki yöntemin birbirinden farkının ne olduğu hususu konumuzun en önemli noktasın teşkil etmektedir. İnşaat Taahhüt işleri ile iştigal eden mükelleflerimiz, yapmış oldukları inşaatı taşeronlara ihale etmek suretiyle mi yoksa kendi işçileri ile mi yapacağı konusu önem arz etmektedir. İnşaat ruhsatı alınmasına müteakip öncelikle bu bilgilerin işverenden alınması gerekmektedir. Eğer işveren kendi personeli ile inşaatın büyük bir çoğunluğunu yapacağını bildirmesi halinde Sigorta Müdürlüğünden uzlaşma talep ederek SSK İlişiksizlik belgesi alınması yolunun izlenmesi gerekmektedir. İşveren yapacak olduğu inşaatın büyük bir çoğunluğunu taşeronlara yaptırması halinde ise Müfettiş incelemesi talep etmenin mükellefimizin menfaatine olacağı kesindir. İnşaatın başladığı tarihten itibaren inşaat ile ilgili belli başlı evrakların çok düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Özellikle maliyet + kar esasına göre inşaat yapan taşeronların çok sıkı olarak takip edilmesi gerekmektedir. Bu taşeronların düzenlemiş oldukları faturaların üzerlerine yapmış oldukları işi, izahatlı ve açıklayıcı bir şekilde “malzeme ve işçilikli fayans ve seramik işleri” yazmaları ve bu işlerde çalıştırmış oldukları işçilerini Sigortalı gösterdikleri İşyeri SSK numarasını da faturanın üzerine yazmaları gerekmektedir. Birçok taşeron düzenlemiş oldukları faturaların açıklamasını 1 Nolu hakediş gibi açıklamalar yazmakta, inceleme esnasında müfettiş taşeronun yaptığı işin ne olduğunu tespit edebilmek için sözleşme ve hak ediş eklerini isteyebilmektedir. Oysa böyle bir açıklamayı faturanın üzerine yazarak tüm bu ilave yüklerden kurtulacaklardır. Yine taşeronların en çok yaptığı uygulamalardan bir tanesi de farklı işverene ait geçici mevsimlik işyeri SSK dosyası üzerinden, çalıştırmış oldukları işçileri sigortalı olarak göstermiş olmalarıdır. Böyle bir durumda taşeronun yapmış olduğu bildirimler hiç yapılmamış sayılacağından, SSK nın asıl muhatabı olan işveren tarafından bu primler ödenmek zorunda kalmaktadır. Bu sorunu aşmanın en kolay yolu taşeron işe başlayacağı zaman tutanak veya yazılı bir dilekçe ile işyeri numarasının taşerona ve sigorta müdürlüğüne bildirilmesidir. Ayrıca taşeron işe başladığı ayı takip eden her ayın Sigortalı Prim ve Hizmet Bildirgesini işverene vermek durumundadır. İşveren taşeronun her ay düzenlediği hak edişinden bulunması gereken işçilik bildirimini hesaplayarak Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi ile karşılaştırabilir. Eksiklik halinde taşeronun hak edişinden kesinti yapma ya da taşeronu derhal uyararak takip eden ayda bu esikliği telafi etme şansları vardır. Fatura üzerinden Asgari İşçilik Hesaplaması istenerek İlişiksizlik Belgesinin Müfettişlik tarafından verilmesinin istenmesindeki diğer bir maksat ise İşverenlerin birden fazla taşeron çalıştırdıkları işlerde bu taşeronların SSK ve Bölge Çalışma Müdürlüğü karşısındaki yükümlülüklerden kaçınmak istemeleridir. Özellikle küçük taşeronların bildirimlerinin ve prim ödemelerinin düzensiz olmaları, işvereni yükümlülük altına sokacağından bu taşeronlara işverenin işyeri SSK numarası üzerinden değil de Merkez İnşaat İşyeri Numarası üzerinden dosya açmalarını sağlayarak böyle bir yükümlülükten kurtulmuş olurlar. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise taşeronun başka bir işverene ait geçici mevsimlik işyeri numarasından, büro numarasından veya yaptığı işle alakalı olmayan bir numaradan (Hafriyatçının Nakliye İşi ile ilgili numaradan bildirimde bulunması gibi) bildirinde bulunmaması için her ay düzenli olarak Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi istenip kontrol edilmesi gerekmektedir. Şimdi rakamlarla Uzlaşma ya da müfettişlik İncelemesi bizlere ne yarar sağlar, hangi yöntem bizim daha çok işimize geleceğini açıklamaya çalışalım.


II- UZLAŞMA YOLUYLA SSK İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ALINMASI


Yapsat İnşaat A.Ş. Kadıköy’de yapmakta olduğu 3A Grubu 5.000 m2 inşaatının ruhsatını 2007 yılında almış olsun. İnşaatın planlanan bitim tarihi ise 31.12.2008 olsun. İnşaatın ruhsat maliyeti 1.875.000,00 YTL olsun. İnşaatın tamamını da kendi personeli ile yapmış olsun. 2007 yılı 3A grubu İnşaat Metrekare Maliyeti 375,00 YTL olduğunu SSK Sigorta Primleri Daire Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu tablodan görebilmekteyiz. Yapsat İnşaat A.Ş. 2.000.000,00 YTL ye 31.12.2008 tarihinde inşaatı tamamlamış olsun. A- Ruhsat Maliyeti 1.875.000,00 YTL B- % 9 Ödemesi Gereken Asgari İşçilik (AX9/100) 168.750.00 YTL C- % 25 İndirim ile 6,75 Ödemesi Gerekir (AX6,75/100 126.562,50 YTL D- Ödemesi Gereken Prim (C X 35,5/100) 44.929,69 YTL Yapsat İnşaat A.Ş. 44.929,69 YTL SSK primini 31.12.2008 tarihine kadar bağlı olduğu sigorta müdürlüğüne ödemesi halinde SSK ilişiksizlik belgesini alabilir. Bu tutardan eksik ödenen primler Sigorta müdürlüğünce tahakkuk ettirilerek peşin olarak bir defada ödendikten sonra SSK İlişiksizlik belgesi alınabilir. NOT: Eğer eksik ödenen işçilik tahakkuk ettirilmiş ise ödenen SSK primi KKEG olarak kayıt edilebilir. İnşaatın maliyetine veya gider olarak kayıt edilemez. , Uzlaşma talep edildiğinden dolayı inşaatın defter maliyeti dikkate alınmaz, ruhsat maliyeti üzerinden hesaplama yapılır. Sigorta Müdürlüğü Asgari İşçilik Hesaplaması yaparken mükellefin İşyeri Bildirgesini, İnşaat Ruhsatının Fotokopisini, Aylık Prim ve Hizmet Bildirgelerinin fotokopilerini, Tahakkuk fişi ve ödeme makbuzu fotokopilerini ve Sigortalı İşe Giriş Bildirgelerinin fotokopilerini ister.


III- MÜFETTİŞ İNCELEMESİ YOLUYLA ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMASI


Yapsat İnşaat A.Ş. Kadıköy’de yapmakta olduğu 3A Grubu 5.000 m2 inşaatının ruhsatını 2007 yılında almış olsun. İnşaatın planlanan bitim tarihi ise 31.12.2008 olsun. İnşaatın ruhsat maliyeti 1.875.000,00 YTL olsun. İnşaatın tamamını da taşeronlara 2.000.000,00 YTL ye ihale etmiş olsun. Buradaki en önemli husus taşerona işi 2.000.000,00 YTL ye ihale etmiş olmasıdır. Çünkü inşaat ruhsatında 1.875.000,00 YTL olan inşaatın maliyeti 2.000.000,00 YTL olarak öngörülmüştür. Bu veriler ışığında; A) İnşaat Maliyeti 2.000.000,00 YTL B) Bildirilmesi Gereken SPEK 180.000,00 YTL C) Ödenmesi Gereken Prim 63.900,00 YTL Burada Malzeme ve İşçilikli İnşaat İşleri faturaları toplamı 2.000.000,00 YTL olduğu için asgari işçilik bildiriminde bulunulmuş sayılır ve SSK İlişiksizlik belgesi alınır. Ancak Asgari işçilik bildiriminde bulunurken Taşeronların ödemiş oldukları primlere de müfettiş tarafından bakılmaktadır. Eksik bildirilen, başka bir işverene ait SSK Dosyası üzerinden bildirimde bulunulan faturalar ya geçersiz sayılmakta ya da müfettiş tarafından resen tahakkuk yapılmaktadır.


E-Yaklaşım / Kasım 2007 / Sayı: 52


* Seranit Granit Seramik A.Ş. Muhasebe Müdür Yardımcısı25.08.2009 09:40:13 /
 
Murat ÇELİK Kişisel Web Sitesi
0 532 361 54 86 | 0 216 313 02 82
e-mail : muratcelik@muratcelik.org
Sayaç : 21 / 47535 | Tasarım / Kodlama : Beyaz Sayfa